O globalnem učenju

Opredelitev globalnega učenja

Definicija 2015 Skavtinje in skavti razmišljamo globalno (Skavti, Humanitas)

 

Globalno učenje je vseživljenjski izobraževalni proces, ki

 • pomaga razumeti soodvisnost vseh ljudi na svetu ter poudarja vpliv vsakega posameznika na oblikovanje globalnega dogajanja,

 • poglablja razumevanje ekonomskih, družbenih, političnih, okoljskih in kulturnih tokov, ki vplivajo na življenja ljudi in našega planeta,

 • razvija veščine in podpira vrednote in odnose, ki spodbujajo posameznike in skupnosti, da aktivno prispevajo k razreševanju lokalnih in globalnih izzivov,

 • je usmerjen v sprejemanje odgovornosti za soustvarjanje sveta, v v katerem so spoštovane človekove pravice vseh ljudi ter imajo vsi ljudje možnost za dostojno življenje.

Z drugimi besedami GU razumemo kot učenje o sebi, o drugih ter o svetu, v katerem živimo, zlasti pa o povezavah med temi tremi elementi.

 

KAJ SE UČIMO, KO SE GLOBALNO UČIMO? 

Povzeto iz različnih virov in urejeno po sklopih

 • kot prvo se učimo gledati na svet tudi skozi oči drugih
 • učimo se razčlenjevati in sestavljati predstave, mnenja in stališča
 • globalno razmišljanje je razmišljanje o življenju izven naših meja

 • ozaveščanje za razvoj
 • spodbujanje izobraževanja na področju razvoja
 • razmišljanje o revščini
 • akcije proti revščini
 • pravičnost v svetu
 • pravičnejši odnosi med državami v razvoju in razvitimi državami
 • pravična trgovina
 • pravičen turizem
 • človekove pravice
 • boj proti nasilju (nad ženskami, nad otroci ...)
 • trajnostni načini življenja
 • okoljevarstvo
 • skrbno potrošništvo, potrošniške verige surovin/izdelkov

Vir: Smernice za globalno izobraževanje: Zasnova in metodologije globalnega izobraževanja za izobraževalce in oblikovalce politike. Izdal Center sever-jug Sveta Evrope, Lizbona, 2008.  Izdajatelj slovenske različice: Urad RS za mladino, Ljubljana, 2009.

 

DOBRA PRAKSA VEŠČINE GLOBALNEGA UČENJA - AMERIŠKE SKAVTINJE

Kot primer lahko malo prebrskate spletno stran ameriških skavtinj. Kako si ameriške skavtinje prislužijo veščino globalnega učenja - GIRL SCOUTS GLOBAL ACTION AWARD: link. Tam so tudi primeri aktivnosti za različne starostne skupine in navodila za voditelje, kako usmerjat po tematiki globalnega učenja ...

EVROPSKI MLADINSKI PORTAL TUDI VABI, DA RAZMIŠLJAMO GLOBALNO

Vabi nas, da spoznavamo svet ne samo zunaj Slovenije temveč tudi zunaj Evrope. Dotika se treh sklopov a) Odkrivaj svet, b) Zeleni svet in c) Varni svet. LINK.

 

NA SPLETNI STRANI DRUŠTVA HUMANITAS OPISUJEJO GLOBALNO UČENJE TAKO:

Svet, v katerem živimo, se je zaradi številnih vezi medsebojne odvisnosti držav razvil v globalizirani sistem. Na življenje ljudi na tem planetu lahko vplivajo dogodki in procesi, ki potekajo tisoče kilometrov daleč stran. Zato je za izobraževanje pomembno, da nam pomaga prepoznati našo vlogo ter individualno in kolektivno odgovornost, ki jo imamo kot dejavni člani te globalne skupnosti v prizadevanju za družbeno in gospodarsko pravičnost za vse ter za varovanje in obnovo ekosistemov našega planeta.

Globalno učenje nam želi omogočiti boljše razumevanje svetovnih problemov ter nas opremiti z znanjem, veščinami, vrednotami in notranjo naravnanostjo, za katere je zaželeno, da bi jih kot državljani sveta imeli za spoprijemanje z globalnimi izzivi. 

Globalno učenje tako vključuje tri glavne faze transformativnega učenja:

 • analiza sedanjih razmer po svetu,
 • vizija možnih alternativ zdaj prevladujočih modelov,
 • proces sprememb, ki bodo vodile v odgovorno globalno državljanstvo.
Kaj je globalno učenje?

Globalno učenje je po Maastrichtski izjavi o globalnem izobraževanju (2002) opredeljeno kot »izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja, zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse.«

Delovna skupina za globalno učenje, ki deluje v okviru SLOGE opredeljuje globalno učenje na sledeči način: »Učenje za globalno uravnoteženo sobivanje oz. krajše globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Cilj tovrstnega učenja so globalno odgovorni in aktivni posamezniki in skupnosti. Globalno učenje je proces spodbujanja posameznikov in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. V ta namen je potrebno razvijanje formalnih in neformalnih programov izobraževanja in učenja, ki bodo temeljili na razvijanju sposobnosti kritičnega mišljenja ter drugih osebnostnih in družbenih veščin. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječih državnim in mednarodnim politikam.«

Področja, ki jih globalno učenje zajema so raznovrstna in različne organizacije in posamezniki se navadno osredotočijo na določen spekter tematskih področij. Nekatera izmed njih so:

 • razvojno sodelovanje,
 • človekove pravice,
 • trajnostni razvoj,
 • varovanje okolja,
 • mir in preprečevanje konfliktov,
 • medkulturna komunikacija,
 • enakopravnost spolov.

Druge definicije

Več o globalnem učenju si lahko preberete na spletni strani GERC, ki je nastal v okviru mednarodnih projektov društva Humanitas in na spletni strani Tuditi.si

Zadnjič posodobljeno by BT: 24.5.2018