Ognjišča

Skavtsko ognjišče je glavni vezni člen med krajevno in državno ravnjo ZSKSS. Lokalne enote ali stegi se združujejo v območja, ki jih imenujemo ognjišča. ZSKSS sestavlja 9 ognjišč. Vsako ognjšče imenuje koordinatorja, ki je vezni člen med državno in ognjiščno (območno) ravnjo. Vsi vodje lokalnih enot znotraj ognjišča nosijo enako odgovornost za njegovo delovanje. 

Pred spremembo strukture ZSKSS, novembra 2019, so se lokalne enote združevale v 3 regije. 

Naloge ognjišč so:

  • spodbujanje aktivnosti in srečanj med lokalnimi enotami (stegi),
  • utrjevanje odgovorne vzgoje posameznih skupnosti voditeljev in krepitev duha skavtstva;
  • sprejemanje pobud s strani stegov in pomoč pri usklajevanju dela posameznih stegov;
  • organizacija srečanj s civilnimi organi in škofijskimi telesi na nivoju ognjišča
  • pomoč pri ustanavljanju novih skavtskih enot v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti ZSKSS,
  • povezovanje stegov in usklajevanje delovanja pri uresničevanju programa ZSKSS,
  • skrb za povezavo z javnostjo in krajevno Cerkvijo in
  • spremljanje delovanja stegov.