Odbori

IZVRŠNI ODBOR ZSKSS

Načelništvo, generalni duhovni asistent in vsa poverjeništva načrtujejo, koordinirajo in spremljajo delo tropov (delovnih skupin) in drugih notranjih organizacijskih enot v okviru svojega delovnega področja ter kot izvršni organ vodijo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). 

Načelnica: Tjaša Sušin
Načelnik: Nejc Kurbus
Generalni duhovni asistent: Janez Kobal

Poverjeništva:

  • za voditelje (dva poverjenika) - Nastja Bojc in Luka Mehle
  • za vzgojo (dva poverjenika) - Mirjam Tolar in Miha Ivanetič
  • za zagovorništvo (dva poverjenika) - Hana Lobnik in Matevž Šauperl (v.d.)

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je organ ZSKSS, ki spremlja in nadzira gospodarsko in finančno delovanje izvršnega odbora ZSKSS in drugi organov ZSKSS, pregleduje blagajniško poslovanje in o tem poroča Svetu ZSKSS.

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu s statutom ZSKSS in drugimi pravnimi akti ZSKSS ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Člani nadzornega odbora so: Klemen Šauperl, Luka Novak in Matej Babič.

ČASTNO RAZSODIŠČE

Častno razsodišče je organ ZSKSS, ki presoja skladnost ravnanj organov in drugih institucij ZSKSS ter članov ZSKSS z akti ZSKSS.

Častno razsodišče deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS. Pri svojem delovanju je samostojno in neodvisno. Disciplinski postopek pred Častnim razsodiščem in Svetom ZSKSS se izvaja v skladu s Pravilnikom o častnem razsodišču in disciplinskem postopku.

Člani častnega razsodišča so: Eva Trivunović, Luka Tul in Bernard Kreč.