Odbori

IZVRŠNI ODBOR ZSKSS

Načelništvo, generalni duhovni asistent in vsa poverjeništva načrtujejo, koordinirajo in spremljajo delo tropov (delovnih skupin) in drugih notranjih organizacijskih enot v okviru svojega delovnega področja ter kot izvršni organ vodijo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). 

Načelnica: Tjaša Sušin
Načelnik: Nejc Kurbus
Generalni duhovni asistent: Matej Gnidovec

Poverjeništva:

  • za voditelje (dva poverjenika) - Agata Pivk in Domen Turk
  • za vzgojo (dva poverjenika) - Katja Repanšek in Andrej Čuk
  • za zagovorništvo (dva poverjenika)
    Hana Lobnik (mednarodni odnosi) in
    Matevž Šauperl (zagovorništvo in odnosi z javnostmi)

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je organ ZSKSS, ki spremlja in nadzira gospodarsko in finančno delovanje izvršnega odbora ZSKSS in drugi organov ZSKSS, pregleduje blagajniško poslovanje in o tem poroča Svetu ZSKSS.

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu s statutom ZSKSS in drugimi pravnimi akti ZSKSS ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Člani nadzornega odbora so: Matej Mesojedec (predsednik NO), Alen Gril in Luka Knific.

ČASTNO RAZSODIŠČE

Častno razsodišče je organ ZSKSS, ki presoja skladnost ravnanj organov in drugih institucij ZSKSS ter članov ZSKSS z akti ZSKSS.

Častno razsodišče deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS. Pri svojem delovanju je samostojno in neodvisno. Disciplinski postopek pred Častnim razsodiščem in Svetom ZSKSS se izvaja v skladu s Pravilnikom o častnem razsodišču in disciplinskem postopku.

Člani častnega razsodišča so: Luka Mehle (predsednik ČR) Bernard Kreč in Gregor Šijanec.