Odbori

ORGANIGRAM ODBOROV IN POVERJENIŠTEV:

 


IZVRŠNI ODBOR

Načelništvo, generalni duhovni asistent in vsa poverjeništva načrtujejo, koordinirajo in tekoče spremljajo delo tropov in drugih notranjih organizacijskih enot v okviru svojega delovnega področja ter kot izvršni organ vodijo ZSKSS.

Načelnik: Žiga Kovačič
Načelnica: Irena Mrak Merhar
Generalni duhovni asistent: Janez Kobal

Poverjeništva:

  • za duhovnost
  • za program
  • za usposabljanje voditeljev
  • za podporo voditeljem
  • za mednarodne odnose
  • za odnose z javnostmi
  • za gospodarstvo
  • za začasne naloge

 

NADZORNI ODBOR

 

Nadzorni odbor je organ ZSKSS, ki spremlja in nadzira gospodarsko in finančno delovanje izvršnega odbora ZSKSS in drugi organov ZSKSS, pregleduje blagajniško poslovanje in o tem poroča Svetu ZSKSS.

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu s statutom ZSKSS in drugimi pravnimi akti ZSKSS ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Častno razsodišče je organ ZSKSS, ki presoja skladnost ravnanj organov in drugih institucij ZSKSS ter članov ZSKSS z akti ZSKSS.

Častno razsodišče deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS. Pri svojem delovanju je samostojno in neodvisno. Disciplinski postopek pred Častnim razsodiščem in Svetom ZSKSS se izvaja v skladu s Pravilnikom o častnem razsodišču in disciplinskem postopku.