Odbori

IZVRŠNI ODBOR

Načelništvo, generalni duhovni asistent in vsa poverjeništva načrtujejo, koordinirajo in tekoče spremljajo delo tropov (delovnih skupin) in drugih notranjih organizacijskih enot v okviru svojega delovnega področja ter kot izvršni organ vodijo ZSKSS. 

Načelnica: Tjaša Sušin
Načelnik: Nejc Kurbus
Generalni duhovni asistent: Janez Kobal

Poverjeništva:

  • za voditelje (dva poverjenika) - Nastja Bojc in Luka Mehle
  • za vzgojo (dva poverjenika) - Mirjam Tolar in Miha Ivanetič
  • za zagovorništvo (dva poverjenika) - Hana Lobnik

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je organ ZSKSS, ki spremlja in nadzira gospodarsko in finančno delovanje izvršnega odbora ZSKSS in drugi organov ZSKSS, pregleduje blagajniško poslovanje in o tem poroča Svetu ZSKSS.

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu s statutom ZSKSS in drugimi pravnimi akti ZSKSS ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Člani nadzornega odbora so: Klemen Šauperl, Luka Novak in Matej Babič.

ČASTNO RAZSODIŠČE

Častno razsodišče je organ ZSKSS, ki presoja skladnost ravnanj organov in drugih institucij ZSKSS ter članov ZSKSS z akti ZSKSS.

Častno razsodišče deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS. Pri svojem delovanju je samostojno in neodvisno. Disciplinski postopek pred Častnim razsodiščem in Svetom ZSKSS se izvaja v skladu s Pravilnikom o častnem razsodišču in disciplinskem postopku.

Člani častnega razsodišča so: Eva Trivunović, Luka Tul in Bernard Kreč.