Politika zasebnosti

Politika zasebnosti Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Štepanjsko nabrežje 34, 1000 Ljubljana, Davčna številka SI: 26611066, Matična številka: 5369878000 (v nadaljevanju: ZSKSS)

O politiki varstva osebnih podatkov  

Namen Politike zasebnosti (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev vseh uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani ZSKSS ter pravicami na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov. V Politiki so skladno s Splošno uredbo ter trenutno veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije ZSKSS,

 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov

 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,

 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

 • pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe. Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Štepanjsko nabrežje 34, 1000 Ljubljana, Davčna številka SI: 26611066, Matična številka: 5369878000.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe: ZSKSS obdelujejo osebne podatke posameznikov zaupno ter zgolj za namene, za katere ste jih posredovali, obveščanja o novih zapisih na spletni strani, namene ponudbe aktivnosti, namene segmentiranja.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ZSKSS obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:

 • elektronsko obveščanje o aktivnostih ter za izpolnitev dolžnosti iz naslova plačilnih obveznosti

 • telefonsko obveščanje in komunikacijo s starši oz. pravnimi osebami

 • obveščanje in pošiljanje dokumentov po pošti

 • prijavo udeležencev v nastanitvenih objektih in državnim organom

 • podatke o podjetju/društvu/organizaciji za izpolnitev dolžnosti iz naslova plačilnih obveznosti – kreiranje in pošiljanje računov

 • za javno objavo skupinskih in individualnih posnetkov na fotografijah, videoposnetkov, zvočnih posnetkov aktivnosti, ki jih organizira oz. izvaja ZSKSS.

Obdelava osebnih podatkov

ZSKSS obdeluje osebne podatke posameznikov za namene vodenja in upravljanje članstva, izvajanja aktivnosti ter sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbenih razmerij. Podatke, ki nam jih posredujete za namen članstva v organizaciji ZSKSS ali v okviru povpraševanja, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo po e-pošti ali pošti za namen komuniciranja. Te podatke bomo obdelovali zgolj za potrebe priprave odgovora in medsebojne komunikacije. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključni sami.

 Podatki o članstvu se zbirajo v evidenci ZSKSS (baza članstva) na podlagi osebne privolitve (Pristopna izjava člana ZSKSS). Namen je zagotavljanje članskih pravic, odgovornostno zavarovanje članov, obveščanje članov ter vodenje evidenc udeležbe na usposabljanjih in aktivnostih ZSKSS.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče oziroma spremeni. Privolitev lahko da eden od staršev ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. V primeru preklica privolitve za javno objavo skupinskih in individualnih posnetkov na fotografijah ali drugih video vsebinah to nima posledic za dejavnosti, ki so se odvile do preklica. 

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

ZSKSS lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za ZSKSS izvajajo posamezne naloge obdelave, kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, prijava udeležencev, poštne in odpremne storitve, ponudniku uničenja spisov in nosilcev podatkov, ponudnikom storitev IKT v okviru servisiranja in vzdrževanja programske in strojne opreme, administratorju in skrbniku spletne strani, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;

 • osebam, ki sodelujejo z ZSKSS pri organizaciji aktivnosti (npr. vrtec, društvo, šola) v obsegu, ki je potreben za izpolnitev namena koriščenja posamezne storitve

 • ZSKSS vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

V kolikor se ZSKSS priključi oz. ga prevzame druga pravna oseba, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Rok hrambe osebnih podatkov

ZSKSS bo hranil vaše osebne podatke samo toliko časa, kot je nujno potrebno za potrebe, opisane v tej politiki zasebnosti in toliko časa, kot je potrebno, da smo v skladu z zakonskimi in pravnimi obveznostmi. 

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki pridobljeni, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

ZSKSS zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. ZSKSS sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na telefonski številki 031 210 944 ali na elektronski naslov info@skavti.si ali po pošti na naslov ZSKSS, Štepanjsko nabrežje 34, 1000 Ljubljana.  Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko ZSKSS zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko ZSKSS zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posamezniki imajo naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,

 • pravico do popravka,

 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

 • pravico do omejitve obdelave,

 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na 031 210 944 ali na elektronski naslov info@skavti.si,  oziroma po pošti na naslov ZSKSS, Štepanjsko nabrežje 34, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri ZSKSS uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri ZSKSS v roku 15 dni. ZSKSS mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Veljavnost politike 

Ta Politika je objavljena na spletni strani www.skavti.si, 2024. Pridružujemo si pravico, da Politiko po potrebi prilagodimo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.