NOVO VODSTVO

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je na volitvah v nedeljo, 6. septembra 2020, izvolilo vodstvo organizacije za naslednja tri leta: Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

V nedeljo, 6. septembra 2020, so imeli skavti na Svetu Združenja volitve, na katerih so volili predstavnike Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, in sicer za obdobje treh let.

Novi načelnik je postal Nejc Kurbus, nova načelnica pa Tjaša Sušin.  Skupaj bosta zastopala Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (v nadaljevanju ZSKSS) v notranji in zunanji javnosti, spodbujala osebno rast in timsko delo članov Izvršnega odbora ter njihovih poverjeništev, odgovarjala za zakonito in tekoče poslovanje organizacije ter zagotavljanje javnosti dela in posredovanje informacij o delu ZSKSS.

Tjaša Sušin in Nejc Kurbus (Foto: Arhiv ZSKSS)

»Želim si, da bi vsak voditelj čutil sapo in piš vetra, ki deluje blagodejno, ker smo skupaj. Trudila se bom, da bo steg še naprej (p)ostajal jedro našega Združenja, hkrati pa bo ogenj v naših ognjiščih močno žarel, naj bo vsako usposabljanje tisto, ki prižiga plamen navdušenja in opremlja mlade z znanjem, približuje mladim idejo skavtstva in željo po postati boljši.« (Tjaša Sušin, načelnica ZSKSS)


Tjaša Sušin (Foto: Arhiv ZSKSS)

Skavti, prostovoljci, s svojo pripravljenostjo služiti, aktivno sooblikujejo družbo – vzgajajo otroke in mlade za pristne, samostojne, zdrave in odgovorne ljudi, kristjane in državljane, ki jim je mar za našo naravo, domovino in sočloveka. S svojim znanjem, delom in predanostjo bogatijo družbo ter puščajo edinstveno sled v svetu. Dajejo priložnost otrokom in mladim, da razvijejo svoje talente. 

»Želim, da bi na skavtsko pot sreče in rasti stopilo še več mladih, ki bi jih navdušeni, motivirani in usposobljeni voditelji spremljali na njihovi poti odraščanja. Želim si, da bi mladi odrasli, prostovoljci v naši organizaciji, ki jim pravimo voditelji, ponosno stopali po svetu in pogumno prevzemali vloge, ki jim predstavljajo izziv in za katere so primerni.« (Nejc Kurbus, načelnik ZSKSS)


Nejc Kurbus (Foto: Arhiv ZSKSS)

Generalni duhovni asistent ostaja Janez Kobal, župnik v Izoli. Še bolj se bo posvečal področju vzgoje v Združenju in skrbel za povezanost ZSKSS s Cerkvijo na Slovenskem. Obveščal in povezoval bo duhovne asistente, pripravljal verouk za skavtske voditelje ter spodbujal skavtinje in skavte pri duhovni rasti.

Janez Kobal (Foto: Arhiv ZSKSS)

Poverjenika za voditelje sta postala Nastja Bojc in Luka Mehle. Poverjeništvo za voditelje podpira voditelje ZSKSS  na lokalni in državni ravni, skrbi za osebno napredovanje voditelja v ZSKSS in za duhovno rast voditeljev. Aktivno sodeluje pri izvajanju in posodabljanju usposabljanj, ki jih potrebujejo voditelji na lokalni in državni ravni ter spremlja in koordinira delovanje ognjišč.

Mirjam Tolar je prevzela funkcijo poverjenice za vzgojo. Poverjeništvo za vzgojo skrbi za kakovostno izvajanje skavtske vzgoje v ZSKSS, izvajanje vzgojnega programa po skavtski metodi in da skavtski kompetenčni model služi voditeljem kot orodje pri pripravi vzgojnega programa in pomoč k osebnemu napredovanju člana.

Poverjenika za zagovorništvo sta postala Hana Ivana Lobnik in Florijan Kocbek. Skrbela bosta za dobre odnose in pozitivno podobo ZSKSS ter skavtstva v vseh javnostih. Pripravila in izvajala bosta strategijo sodelovanja z drugimi mladinskimi organizacijami in društvi, mednarodnimi skavtskimi organizacijami ter zastopala interese Združenja v odnosu do krovne organizacije WAGGGS. Skrbela bosta za promocijo skavtstva in usposabljanje voditeljev na mednarodni ravni. 

V Nadzorni odbor je bil izglasovan Klemen Šauperl. Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in gospodarsko delovanje v ZSKSS, pregleduje blagajniško delovanje ZSKSS in o tem poroča na Svetu ZSKSS. Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu s statutom ZSKSS in drugimi pravnimi akti ZSKSS ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

V Častnem razsodišču bosta Luka Tul in Eva Trivunović. Častno razsodišče presoja skladnost ravnanj organov, članov in drugih institucij v ZSKSS. Deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS.

Novo vodstvo ZSKSS z leve proti desni: Nejc Kurbus, Klemen Šauperl, Janez Kobal, Luka Tul, Eva Trivunović, Tjaša Sušin, Florijan Kocbek, Mirjam Tolar, Hana Ivana Lobnik, Nastja Bojc, Luka Mehle. (Foto: Arhiv ZSKSS)